تازه ترین مطالبپربیننده ترین مطالب

کد مطلب: 4894

نام قدیمی بیله سوار از شهرهای استان اردبیل در همسایگی پارس آباد، آران به معنی دشت آفتاب گیر، میباشد که حمدالله مستوفی در( نزهه القلوب) درباره بیله سوار می نویسد: از اقلیم پنج است. امیری پیله سوار نام یعنی سردار بزرگ از امرای آل بویه ساخت واکنون به قدر دیهی مانده است آبش از رود باجروان است وحاصلش غله باشد.